PowerPizza.pl

Zadzwoń i zamów w Olsztynie

512 500 404

lub *********

Codziennie od 10:00 do 24:00

Brak zamówienia

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu PowerPizza.pl

 

1. DEFINICJE

Usługodawca — Power Pizza Polska S.C. z siedzibą przy ulicy Warszawskiej 80-82 w lokalu 25 w Olsztynie.
Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub która posiada, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co,do których jest konieczne osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi — wszelkie świadczone uslugi drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o ten Regulamin.

Serwis — serwis internetowy należący do Usługodawcy, zamieszczony pod adresem PowerPizza.pl, w ramach, którego Usługodawca świadczy Usługi.

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — wszelkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną personą oraz informacji o usługach i towarach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, zlecający jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny — formularz który wypełnia Użytkownik przy rejestracji w Serwisie.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, który zapewnia przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie a także odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, następujące przez wysyłanie oraz odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych. Odbywa się ono na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności DotPay, karta platnicza lub przelewem w ramach bankowosci internetowej, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie zapłaty drogą elektroniczną na rzecz Partnera.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredyto-wpłatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Cookie — plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu. Więcej na http://www.powerpizza.pl/info/polityka-cookies

Regulamin — niniejszy Regulamin.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:

  1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną;

  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

  3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.

3. REJESTRACJA

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, zamiszczonego w Serwisie www.powerpizza.pl oraz założenia konta klienta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług serwisu bądź w przypadku Użytkowników, niezarejestrowanych, po zaakceptowaniu regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.

 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

  1. dane które podał są kompletne i zgodne z faktycznym stanem;

  2. jest on uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  3. dane przez niego podane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  4. zapoznał się z Regulaminem zobowiązał się go przestrzegać.

 3. Użytkownik niezarejestrowany oświadcza, iż jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu jego prywatne konto.

 2. Użytkownik zobowiązuje się do tego iż nazwa konta nie jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, oraz nie narusza dóbr osobistych osób trzecich

 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Zamówienia

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia posiłków, napojów, a także innych usług udostępnianych w ofercie za pośrednictwem Serwisu PowerPizza.pl.

 2. Stronami umów o dostawę posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz Usługodawca.

 3. Usługodawca dołoży wszelakich starań, aby informacje prezentowane w Serwisie www.powerpizza.pl były jak najbardziej aktualne.

 4. Usługodawca w jak najszybszym czasie realizuje zaakceptowane zamówienie Użytkownika. Po pozytywnym złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma informację pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres z danymi dotyczącymi zamówienia.

 5. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną na numer telefonu Usługodawcy podany po złożeniu zamówienia. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o rezygnacji z zamówienia zaraz po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.

 6. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

 7. W przypadku złożenia przez Użytkownika fikcyjnego, bądź fałszywego zamówienia, Usługodawca ma prawo anulować zamówienie takiego Użytkownika oraz złożyć zawiadomienie do odpowiednich organów ścigania.

 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia Użytkownik może zobaczyć w panelu klienta, po zalogowaniu.

 

Płatności

 1. Użytkownik może dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą przy dostawie realizowanej przez Usługodawcę, lub za pomocą Systemu Płatności DotPay, w chwili składania zamówienia w Serwisie.

 2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT.

 3. W razie wyboru płatności drogą elektroniczną:

  1. płatności za pośrednictwem Systemu Płatności możliwe są wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się tym instrumentem. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą niezwłocznie zgłaszane do właściwych organów ścigania.

  2. po wybraniu formy płatności - płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany na stronę operatora płatności – DotPay S.A., a w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;

  3. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez niego. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie być zrealizowana.

 4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującym regulaminem Operatora Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

 5. Płatność gotówką realizowana jest bezpośrednio do rąk dostawcy, za pokwitowaniem.
   

 6. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy w terminie 14 dni roboczych od daty zamówienia.

 7. W razie dokonania płatności gotówką w chwili odbioru zamówienia, za zwrot płatności odpowiedzialny jest tylko Usługodawca.

 8. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami niezależnymi od niego lub z przyczyn losowych w tym przy złożeniu niekompletnych danych przez uzytkownika.

Dostawa

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za zrealizowanie zamówienia oraz poinformowanie go o przedłużającym się czasie dostawy. Podany przy potwierdzeniu zamówienia czas dostawy przybliżony.

 2. Standardowy czas wykonania usługi dostarczenia zamówienia to około 40-60 minut. Może on wynieść dłużej w zależności od indywidualnych warunków.


 


 

6.PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

  1. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne bądź związane z modyfikacją Serwisu;

  2. wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;

  3. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta użytkownika w przypadku nieprzestrzegania przez niego Regulaminu bądź w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

 3. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie.

 4. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie oraz wszelkiego rodzaju wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek części Serwisu za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak adresu, telefonu Użytkownika itp.

 2. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

  1. wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

  2. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);

  3. szkody spowodowane brakiem ciągłości dostarczania Usług;

  4. podania przez Użytkowników nieprawdziwych, nieprawidłowych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

  5. nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu.

8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie konta Użytkownika.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

 4. Każdorazowo Usługodawca określa dane, niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

 5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane podmiotom trzecim – Partnerom, do których Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika.

 6. Dane Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, m.in. do przesyłania, umieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcyu drogą elektroniczną, tylko i wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takowe przetwarzanie.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym oraz ma możliwość ich aktualizacji bądź zmiany.

 9. Dane osobowe przechowywane są przez Usługodawce.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług.

 2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.

 3. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej:biuro@powerpizza.pl

wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"

 1. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 0102.2014 r.

 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.

 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.